Projekt Globální distribuční systém

Projekt Globální distribuční systém

DomůProjekt Globální distribuční systém
GDS - Globální distribuční systém - by měl soustřeďovat nabídku a prodej zážitků a služeb na jednom místě. V rámci projektu plánuje CzechTourism využít zavedený portál Kudyznudy.cz, který nyní využívá asi osmdesát tisíc podnikatelů. Systém nejen zjednoduší cestu zákazníka k zážitku, ale zviditelním nabídky i menších a středních podnikatelů, pomůže odhalit i méně známá a dosud neobjevená místa, což povede k rovnoměrnějšímu rozložení turistů po celé České republice.  
Ambicí vytvoření nové platformy typu GDS v českém prostředí není konkurovat globálním zavedeným platformám, ale v rámci českého trhu vytvořit alternativu dostupnou zejména drobnějším subjektům, podpořit podnikání v cestovním ruchu a mít možnost řídit cestovní ruch směrem k distribuci služeb a turistů do regionů.

Online platforma bude umožňovat distribuci zážitků a služeb v oblasti cestovního ruchu a umožní napojení aktérů cestovního ruchu na všech úrovních, bude se rozvíjet v čase a přizpůsobovat se aktuálním trendům na trhu  v oblasti turismu. Nabídka subjektů se tak bude dostávat směrem od poskytovatelů (individuální klientela a touroperátoři domácí i zahraniční) ke spotřebitelům (domácí i zahraniční turisté).

V rámci nového systému přitom nemusí být nutně budován nový systém ale využijeme rozvíjení otevřené platformy na již existujícím základě. Otevřená platforma bude ve svém základě zahrnovat rezervační funkce, bude otevřená a přístupná pro propojování s partnery v oblasti cestovního ruchu ať už půjde o rezervační systémy, startupy nebo regionální organizace. 

Základní myšlenka projektu je v souladu se státní strategií Digitální Česko, především s cíli programu v pilíři Informační koncepce ČR (cíl 01. Uživatelsky přívětivé a efektivní digitální služby pro občany a firmy,  dílčí cíle 1.04. a 1.05..)
 
Projekt GDS - systém pro soustředění a distribuci zážitků a služeb pro turisty vychází ze zkušeností s GDS v segmentu letecké dopravy i ze zkušeností se systémy řízení destinací (Destinations Management Systems) ve vyspělých turistických destinacích, kde tyto systémy fungují  desítky let. Tvůrci projektu se inspirují např. v Rakousku, Německu nebo Nizozemí.

„V Česku jsou v cestovním ruchu deseti tisíce podnikatelských subjektů, ale jen ti největší dokážou svoji nabídku digitalizovat a dostat jí na zahraniční trh. Projekt GDS by měl pomoci i těm nejmenším, aby svoji on-line nabídkou mohli oslovit nejen domácí, ale i zahraniční návštěvníky,“ říká Jan Herget, ředitel agentury CzechTourism. 
 
Děkujeme za konzultace a kooperaci na projektu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Kontakt:

Mgr. Petr Moc 
vedoucí Oddělení obsahu a rozvoje web. portálů 
moc@czechtourism.cz

Přínosy projektu

Obecné přínosy projektu GDS

 • turistům nabídnou výstupy projektu možnost rychle vyhledat a rezervovat služby na jednom místě, nabídka bude přizpůsobena jejich potřebám
 • projekt má za cíl podpořit i drobné poskytovatele služeb cestovního ruchu, například segmenty s malými koncovými cenami či maržemi, které si nemohou finančně dovolit zapojení do velkých GDS nebo nejsou z pohledu jejich provozovatelů dostatečně atraktivní. Velké GDS (prodej letenek atd.) jsou často zaměřeny pouze na velké a silné subjekty na trhu cestovního ruchu, u kterých je zajištěna návratnost investic...
 • společnostem, organizacím a institucím, které už svůj rezervační systém mají, má projekt umožnit propojit se s novou platformou a synchronizovat rezervace či ji využít pouze jako propagační kanál pro rezervace ve svém stávajícím systému
 • subjektům, zejména drobným podnikatelům a či malým firmám v regionech může systém nabídnout nový prodejní kanál na propagaci jejich služeb s možností využití rezervačního systému (distribuce)
 • systém umožní  zapojení aktérů cestovního ruchu i na perifériích, čímž dojde k posílení cestovního ruchu v těchto částech České republiky (decentralizace)
 • systém  přispěje k efektivnějšímu měření výkonu cestovního ruchu v České republice

Konkrétní přínosy projektu GDS

Pro turisty
 • možnost rychlé rezervace a nákupu zdrojů (vstupenka, voucher, parkovací lístek aj. ) na jednom místě „na několik kliků“
 • rychlé zjištění disponibility zdrojů
 • nabídka „na míru“
Pro posktyovatele zdrojů
 • bude pro ně vytvořen nový prodejní kanál a marketingový backroung (včetně marketingu zahraničního)
 • zvýšení počtu rezervací → zvýšení výnosů
 • zefektivnění práce se zdroji
 • umožnění subjektům s malými koncovými cenami resp. maržemi rezervovat, tzn. bude jim poskytnut customizovatelný modul pro správu zdrojů včetně rezervace 
Pro provozovatele stávajících rezervačních systémů
 • budou se moci na nový systém napojit
 • zvýšení počtu rezervací → zvýšení výnosů (provize, provozní poplatky)
 • jednoduchý a jednotný sběr údajů o registrovaných turistech
 • automatizované doručování údajů do národních institucí
 • soupis poskytovatelů ubytování
 • vlastní reporty s ukazateli cestovního ruchu v reálném čase
Pro destinační managementy na všech úrovních
 • získání obsahu prostřednictvím API včetně jazykových mutací a dle nadefinovatelných parametrů (dle s body zájmu, kalendářem akcí, rezervačním formulářem) 
 • získání cenných statistických dat
 • diverzifikace
 • podpora prodeje produktů cestovního ruchu na lokální, oblastní i regionální úrovni
 • získání customizovatelného modulu pro správu zdrojů v rámci jimi vytvářených produktů včetně rezervace
Pro touroperátory
 • zlepšení možnosti sledovat nabídku, snadnější nákup
 • využití GDS pro plánování aktivit