Obchodní podmínky pro známku „Safe Travels Stamp“

DomůSafe Travels StampObchodní podmínky pro známku „Safe Travels Stamp“

Obchodní podmínky pro známku SafeTravelsStamp 

Je důležité, abyste si pozorně přečetli tyto podmínky, než zajistíte dodržování protokolů bezpečného cestování WTTC a vystavíte si označení „SafeTravelsStamp. 

1. Strany 

I. Společnost World Travel & Tourism Council Limited (IČO 02506591) se sídlem na adrese Harlequin Building, 65 Southwark Street, Londýn, SE1 0HR (dále jen „WTTC“, „my“, „naše“ a odvozené tvary těchto zájmen) jako strana nabízející organizacím protokoly a známku k jejich využití. 

II. „Organizace“, „vy“ nebo „vaše“ a odvozené tvary těchto zájmen, jako člen nebo nečlen WTTC, včetně orgánů veřejných destinací (včetně orgánů a organizací pro správu cestovního ruchu na vnitrostátní, regionální a místní úrovni), včetně asociací cestování a cestovního ruchu na mezinárodní a vnitrostátní úrovni a/nebo společností (včetně způsobilého podnikání, jako je hotel, restaurace, letecká společnost, provozovatel výletních lodí, cestovní kancelář, venkovní nákupní centrum, dopravce nebo letiště), která se rozhodla dodržovat protokoly a vystavovat označení „SafeTravelsStamp. 

2. Definice pojmů 

V těchto podmínkách jsou vymezeny tyto definice: 

I. „Protokoly“ označují protokoly bezpečného cestování WTTC, které mohou být kdykoli upraveny. 

II. „Známka“ označuje označení bezpečného cestování WTTC, které tato společnost nabízí organizaci kpoužití na jejích webových stránkách, v marketingových i jiných, veřejnosti přístupných materiálech. 

3. Protokoly bezpečného cestování 

Společnost WTTC vytvořila a nabízí zmíněné protokoly, v dobré víře, organizacím, aby je použily při svém znovuotevření během pandemie COVID-19. 

Jste srozuměni a souhlasíte s těmito podmínkami: 

I. Používání protokolů je pro vás naprosto dobrovolné a společnost WTTC nepřebírá za vaše používání protokolů žádnou odpovědnost. 

II. Přebíráte výlučnou odpovědnost za rozhodnutí, zda je dodržování a zavedení protokolů pro vás vhodné a zda je legální v jurisdikci, v níž působíte. 

III. Protokoly nebyly schváleny ani akreditovány žádným vládním nebo regulačním orgánem a slouží pouze jako soubor směrnic „správné praxe“. Společnost WTTC proto neposkytuje v rámci nabídky protokolů k použití pro výše uvedenéorganizace žádnou oficiální certifikaci ani akreditační systém. 

IV. Použití protokolů bude výhradně na vaše riziko. 

V. Dodržování protokolů nemusí vést ke snížení rizika spojeného s šířením nemoci COVID-19. 

VI. WTTC neposkytuje záruku ani neprohlašuje, že dodržování protokolů zaručuje bezpečnost přepravovaných osob, cestujících, hostů, zákazníků a jiných osob. 

VII. Přebíráte výhradní odpovědnost za veškeré ztráty, které utrpíte nebo které utrpí jakékoli třetí strany, kde jsou zavedeny protokoly. 

VIII. WTTC si vyhrazuje právo na občasnou změnu protokolů a/nebo známky a na vydání revidovaných verzí. Aktualizované protokoly a známka budou zveřejněny na webové stránce WTTC. Přebíráte výlučnou odpovědnost za to, že budete průběžně navštěvovat webové stránky WTTC, sledovat aktualizace protokolů a známky a zajišťovat dodržování jakýchkoli aktualizací provedených v protokolech a známce. WTTC nemá žádnou povinnost jednotlivě distribuovat aktualizované verze protokolů nebo známky zúčastněným organizacím. 

4. Známka bezpečného cestování WTTC 

Účelem známky je zajistit jednotnost podmínek a poskytnout spotřebitelům jistotu, aby se co nejrychleji obnovilo cestování a cestovní ruch po pandemii COVID-19. 

Organizace mohou na základě těchto podmínek rozhodnout, zda si vystaví známku, aby informovaly spotřebitele, že jejich protokoly jsou v souladu s protokoly WTTC a že splnilypodmínky v protokolech týkajících se jejich odvětví. 

5. Vaše povinnosti 

Pouze organizace, které v celém rozsahu splnily příslušné protokoly platné pro jejich odvětví, mohou vystavit známku na svých webových stránkách, v marketingových i jiných, veřejně přístupných materiálech. 

Oprávnění organizace vystavitznámku zaniká s okamžitou platností v případě, že organizace nedodrží příslušné protokoly platné pro její odvětví.  

Jste srozuměni a souhlasíte s těmito podmínkami: 

I. Známku nevystavíte, dokud nezajistíte dodržování příslušných protokolů platných pro vaše odvětví. 

II. Dodržování protokolů je požadavek, jímž je podmíněno vaše používání známky; vystavení známky, aniž byste zajistili dodržování příslušných protokolů platných pro vaše odvětví, bude považováno za porušení těchto podmínek. 

III. Používání známky vaší organizací se bude zakládat na správném a čestném úsudku, že vaše organizace zajistila plnou shodu s protokoly platnými pro vaše odvětví. 

IV. Společnost WTTC není odpovědná za posouzení vaší shody s protokoly a za používání známky na počátku ani v průběhu jeho používání; veškerá odpovědnost za dodržení protokolů a veškerých příslušných zákonů, předpisů a pokynů regulačních orgánů zůstává výhradně na vás, nikoli na společnosti WTTC. 

V. Budete splňovat všechny místní zákony platné pro vaši organizaci a v případě, že byste dodržováním protokolů a/nebo používáním známky měli porušit místní zákony, zdržíte se dodržování protokolů i použití známky. 

VI. O protokolech, známceani o společnosti WTTC nebudete činit žádná pohrdavá, ponižující prohlášení, ani nebudete vystupovat a jednat způsobem, který by poškodil dobrou pověst společnosti WTTC,protokolů neboznámky. 

VII. Pokud udělíte v souladu s bodem VII článku 6 těchto podmínek sublicenci třetí straně, zodpovídáte za to, že zajistíte, aby tato třetí strana ve své organizaci rovněž zaručila dodržování protokolů, tohoto článku 5 a těchto podmínek a poté je řádně dodržovala. 

6. Použití duševního vlastnictví společnosti WTTC 

Organizace souhlasí s tím, že společnost WTTC vlastní a/nebo ovládá veškerá práva k duševnímu vlastnictví zakotvená v protokolech a známce. 

Společnost WTTC na základě uvážení, že organizace splňuje veškeré své povinnosti podle těchto podmínek, tímto organizaci uděluje nevýhradní, bezúplatnou, odvolatelnou celosvětovou licenci, smožností poskytování sublicence, k vystavení známky v níže uvedené podobě na jejích webových stránkách, v marketingových i jiných, veřejnosti přístupných materiálech pro zde uvedené účely a výhradně za dodržování těchto podmínek a v souladu s nimi. 

Vaše povinnosti: 

I. Známku nesmíte žádným způsobem měnit ani upravovat, kromě účelu doplnění vašeho loga (podle pokynů WTTC), nebo pokud WTTC zveřejní ke známce aktuální informace, které budou požadovat, abyste ho změnili nebo upravili. 

II. Známku vystavujte v je úplnosti. 

III. Známku nepoužívejte žádným způsobem, který by mohl ohrozit dobrou pověst společnosti WTTC. 

IV. Známku nepoužívejte žádným způsobem, který by porušoval místní zákony vztahující se na vaši organizaci. 

V. Zajistěte, aby bylo používání známky pravdivé a nikoli zavádějící. 

VI. Nepoužívejte známku způsobem, který by naznačoval jakýkoli vztah se společností WTTC, případně podporu nebo sponzorování z její strany. 

VII. Neudělujte žádnou sublicenci, která by třetí straně povolila uplatňovat zde udělená práva, jestliže by tato třetí strana nezajistila dodržování protokolů a těchto podmínek a nepokračovala v zajišťování jejich dodržování. 

VIII. Informujte neprodleně společnost WTTC, pokud se dozvíte o některé z následujících skutečností: 

a) jakékoli skutečné, předpokládané nebo hrozící porušení práv k duševnímu vlastnictví společnosti WTTC; 

b) jakákoli podaná nebo hrozící stížnost/nárok týkající se skutečnosti, že protokoly a/nebo známka porušují práva jakékoli třetí strany; 

c) jakákoli jiná forma útoku, naúčtování poplatku nebo stížnosti/nároku, jejichž předmětem mohou být protokoly a/nebo známka. 

Podoba známky: 

Pokud je známka použita bez loga organizace 

WTTC_SafeTravels_Stamp 

 

7. Právo WTTC vyžádat si informace 

Společnost WTTC si od vás může kdykoli vyžádat informace, které doloží, že dodržujete protokoly, a může ukončit vaše oprávnění vystavovat známku v těchto případech: 

I. Nepodáte dostatečné informace, které by dokazovaly, že dodržujete protokoly, což je na výhradním rozhodnutí WTTC. 

II. Jakákoli informace předaná společnosti WTTC je shledána nepravdivou nebo zavádějící. 

8. Odpovědnost 

WTTC nepřebírá vůči vám ani jakékoli jiné třetí straně do maximálního rozsahu povoleného zákonem odpovědnost za jakékoli náklady, výdaje, ztráty nebo škody (přímé, nepřímé, následné, hospodářské nebo jiné), které vyplývají z vašeho dodržování nebo nedodržování protokolů a/nebo použití známky, mimo jiné včetně těchto: 

I. Ušlý zisk. 

II. Ušlé tržby nebo obchodní příležitosti 

III. Ztráta dohod, smluv nebo kontraktů 

IV. Ztráta předpokládaných úspor 

V. Ztráta nebo poškození dobrého jména 

VI. Nepřímá nebo následná ztráta. 

WTTC nepřebírá vůči vám odpovědnost, aniž by byla dotčena obecná platnost výše uvedených ustanovení, za jakékoli náklady, výdaje, ztráty nebo škody (přímé, nepřímé, následné, hospodářské nebo jiné) spojené s přepravovanou osobou, cestujícím, hostem, zákazníkem, zaměstnancem nebo jinou osobou napadenou koronavirem COVID-19 nebo jakoukoli jinou nemocí, přestože jste v dobré víře dodržovali příslušné protokoly platné pro vaše odvětví. 

9. Odškodnění 

Souhlasíte s tím, že společnost WTTC, její přidružené společnosti, zástupce, dodavatele a držitele licence odškodníte, ochráníte a zprostíte odpovědnosti v případě veškerých nároků, žalob, obvinění, nákladů, výdajů, poplatků (včetně přiměřených poplatků právním zástupcům), rozsudků, odpovědností, ztrát a škod, včetně těch, které vyplývají z následujících situací, případně s nimi souvisejí: 

I. Jakékoli porušení těchto podmínek. 

II. Vaše dodržování nebo nedodržování protokolů a/nebo používání známky. 

III. Vaše uplatnění práv udělených podle těchto podmínek. 

IV. Výkon těchto podmínek. 

V. Jakýkoli nárok vznesený proti WTTC třetí stranou v důsledku vašeho dodržování nebo nedodržování protokolů, používání známky nebo v souvislosti s vaším dodržováním nebo nedodržováním a používáním těchto výše uvedených. 

10. Ukončení 

WTTC může tyto podmínky, práva vám udělená na jejich základě a vaše oprávnění používat známku kdykoli s okamžitou platností ukončit. 

11. Úplnost dohody 

Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi WTTC a organizacemi a nahrazují a ruší všechny předchozí dohody, sliby, ujištění, záruky, prohlášení a ujednání, v písemné i ústní formě, související spoužitím protokolů a/nebo známky. 

12. Práva třetích stran 

Pokud není výslovně uvedeno jinak, nezakládají tyto podmínky žádná práva podle zákona osmlouvách z roku 1999 (práva třetích stran). 

13. Oddělitelnost (salvátorská klauzule) 

Každý z odstavců těchto podmínek má svou samostatnou funkci. Pokud by kterýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodl, že je některý z nich nezákonný, zůstávají zbývající odstavce v plné platnosti a účinnosti. 

14. Použitelné právní předpisy 

Tyto podmínky a jakýkoli spor nebo nárok (včetně sporů nebo nároků mimosmluvní povahy) vyplývající z těchto podmínek, jejich předmětu nebo sestavení, případně s těmito podmínkami související, se budou řídit zákony Anglie a Walesu a v souladu s nimi se budou také vykládat.