Sazebník úhrad

DomůSazebník úhrad
Sazebník úhrad za poskytování informací Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism a s tím spojených služeb.

Doplňující informace k sazebníku

Sazebník se řídí podmínkami stanovenými v zákoně č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), a nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím (dále jen „nařízení“).

Zveřejňování informací provádí Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism na své náklady.

Za poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism oprávněna žádat úhradu. Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví pracovník pověřený poskytováním informací, a to na základě tohoto sazebníku. Dle ust. § 2 odst. 1 nařízení se výše úhrady stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopií, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

Bude-li Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace v souladu s ust. § 17 odst. 3 InfZ.

Nesplní-li Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism vůči žadateli oznamovací povinnost podle předchozího odstavce, ztrácí dle ust. § 17 odst. 4 InfZ nárok na úhradu nákladů.

Na základě ust. § 17 odst. 5 InfZ je poskytnutí informace podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady neběží lhůta pro zaplacení úhrady.

Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

Sazebník úhrad

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací
Hodinová sazba odvozená z nákladů na zaměstnance, stanovená za každou, i započatou, hodinu práce činí 300 Kč.

Pozn.: Podílí-li se na vyhledávání informace více pracovníků, bude úhrada stanovena součtem částek připadajících na každého z nich.

Náklady na pořízení kopií:
Černobílý jednostranný tisk formát A4: 2 Kč
Černobílý oboustranný tisk formát A4: 4 Kč
Černobílý jednostranný tisk formát A3: 6 Kč
Černobílý oboustranný tisk formát A3: 12 Kč
Barevný jednostranný tisk formát A4: 30 Kč
Barevný oboustranný tisk formát A4: 60 Kč
Barevný jednostranný tisk formát A3: 60 Kč
Barevný oboustranný tisk formát A3: 90 Kč

Náklady na technické nosiče dat:
1 ks CD: 20 Kč
1 ks DVD: 30 Kč

Náklady na odeslání informací žadateli:
Poštovné bude stanoveno dle aktuálního ceníku provozovatele poštovních služeb (Česká pošta, s. p.). Cena balného je pro větší zásilku, kterou nelze vložit do některého standardního typu obálky, stanovena ve výši 50 Kč.

Úhradu provede žadatel na základě výzvy České centrály cestovního ruchu – CzechTourism k zaplacení úhrady. Ve výzvě bude specifikován bankovní účet, na který by měla být úhrada bezhotovostním převodem poskytnuta. V případě, že žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, žádost o poskytnutí informace bude odložena.