Podání žádosti dle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

DomůPodání žádosti dle zákona 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Obecné pokyny pro vyřizování žádostí o informace.
Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „CzechTourism“) má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. O takové informace může požádat kdokoliv.
 

Postup při vyřizování žádosti

 
Žádost můžete podat písemně nebo ústně.
 
Veškeré žádosti o poskytnutí informace se podávají:
 • Poštou na adresu: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Nové Město.
 • E-mailem na adresu: 106@czechtourism.cz.
 • Osobně na recepci CzechTourismu na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Nové Město, Po-Pá 9:00-17:00.
 
Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel poskytnutou informaci za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Pro podání žádosti neexistuje jednotný formulář. Žádost však musí splňovat určité náležitosti:
 
 • Údaje o tom, komu je podání určeno, tedy žádost musíte adresovat České centrále cestovního ruchu – CzechTourism.
 • Že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • Uveďte své jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště nebo pobytu, případně adresu pro doručování, je-li odlišná (adresou pro doručování může být také elektronická adresa).
 • Požadujete-li informace jako právnická osoba, uveďte název subjektu, identifikační číslo a adresu sídla, případně adresu pro doručování, je-li odlišná.
 
Pokud tyto náležitosti chybí, není podání považováno za žádost ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 
CzechTourism posoudí obsah každé podané žádosti a rozhodne jedním z následujících způsobů:
 
 • Požadované informace poskytne.
 • Pokud žádost neobsahuje všechny předepsané náležitosti, vyzve ve lhůtě 7 kalendářních dní od jejího podání k doplnění. Když tak neučiníte, CzechTourism se žádostí nebude zabývat.
 • Pokud je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaké informace požadujete, nebo je formulována příliš obecně, vyzve ve lhůtě 7 kalendářních dní k jejímu upřesnění. Když tak neučiníte, CzechTourism žádost odmítne.
 • Pokud se požadované informace nevztahují k působnosti CzechTourism, CzechTourism žádost odloží a tuto skutečnost do 7 kalendářních dní sdělí.
 • Dospěje-li k závěru, že požadované informace není možné poskytnout, vydá rozhodnutí o částečném nebo úplném odmítnutí žádosti.
 
CzechTourism o žádosti rozhodne ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne přijetí žádosti, popřípadě od jejího doplnění nebo upřesnění. Lhůtu je možné ze závažných důvodů jednou prodloužit až o 10 kalendářních dní, o čemž musíte být informování.
 
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může CzechTourism co nejdříve, nejpozději však do 7 kalendářních dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.
 
Úhrada nákladů na poskytnutí informací je stanovena v Sazebníku úhrad za poskytování informací.
 
 
Opravné prostředky proti postupu nebo rozhodnutí CzechTourism:
 • Stížnost
Stížnost můžete podat v případě, že:
 • jste ve stanovené lhůtě neobdrželi požadované informace nebo rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • byla požadovaná informace poskytnuta pouze částečně a o zbylé části nebylo vydáno rozhodnutí,
 • nesouhlasíte s výší úhrady nákladů za poskytnutí informace.
Stížnost můžete podat písemně nebo ústně ve lhůtě 30 kalendářních dní ode dne uplynutí stanovené lhůty nebo ode dne doručení sdělení o způsobu vyřízení žádosti. O podané stížnosti může rozhodnout sám CzechTourism ve lhůtě 7 kalendářních dní, pokud této stížnosti v plném rozsahu vyhoví. V opačném případě věc postoupí Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, který o stížnosti rozhodne ve lhůtě 15 kalendářních dní.
 • Odvolání
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci lze podat odvolání, a to do 15 kalendářních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u CzechTourism, který rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje nadřízený orgán, tedy Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. CzechTourism předá odvolání spolu se spisem odvolacímu orgánu do 15 kalendářních dnů. Ten rozhodne do 15 kalendářních dnů ode dne předložení odvolání. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.