Právní předpisy

DomůPrávní předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů upravujících postup agentury CzechTourism při poskytování informací (podle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.)

Předpisy upravující postup při poskytování informací veřejnosti jsou zejména tyto:

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů

Metodický pokyn ke sjednocení postupu orgánů veřejné správy při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (příloha č. 1 k usnesení vlády č. 875 ze dne 6.9.2000).

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení ZÚ, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky 

Vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavování účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) 

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). 

Usnesení vlády č. 1217-2009-ze dne 21. září 2009 k součinnosti rozpočtových kapitol v další fázi Integrovaného informačního systému Státní pokladna 

Usnesení vlády č. 561-2007-ze dne 23. května 2007 k vytvoření účetnictví státu 

Usnesení vlády č. 169-2005 - ze dne 9. února 2005 k záměru vytvoření Státní pokladny  

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti  

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů  

Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti  

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)  

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Zákon č. 264/2006 Sb., zákon kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce   

č. 54/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn