Základní informace o agentuře CzechTourism

DomůZákladní informace o agentuře CzechTourism
Agentura CzechTourism je státní příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jež vyvíjí svou činnost v souladu s cíli zřizovatele, zřizovací listinou a platným statutem.

 


Základní kontaktní údaje


Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism
Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město

Přístupnost objeku Štěpánská

Hodiny pro veřejnost
v pracovních dnech od 9 do 17 hodin

telefon na recepci: +420 777 111 173


IČO: 49277600
DIČ: CZ49277600
ID datové schránky: yr9mzxx

Bankovní spojení: 87637011/0710, Česká národní banka

Protiprávní jednání lze oznámit prostřednictvím oznamovacího systému Whispero na adrese https://app.whispero.eu/submit. Zde naleznete podrobnosti o možnostech a způsobech podání oznámení. 

Více kontaktů naleznete zde.

Organizační struktura 

 

Základním cílem CzechTourism je propagace Česka jako destinace cestovního ruchu v zahraničí i v Česku.

K dosažení tohoto cíle plní CzechTourism v koordinaci s MMR ČR tyto hlavní úkoly:

Koordinace činností v oblasti cestovního ruchu
Podpora všestranného rozvoje cestovního ruchu, spolupráce v oblasti cestovního ruchu s orgány státní správy a samosprávy, profesními organizacemi, školami, výzkumnými a poradenskými institucemi a analogickými zahraničními institucemi, peněžními ústavy a další činnosti související se zajištěním koordinačních úkolů.

Destinační marketing
Zajišťování, podpora a koordinace marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, vytváření příznivého image turistické destinace "Česko" a její prosazování na domácím a zejména zahraničním trhu, stanovení a rozpracování prioritních produktů, charakteristických pro destinaci Česko, podpora tvorby produktů cestovního ruchu se šetrným přístupem k životnímu prostředí, vydávání propagačních materiálů o Česku v příslušných jazykových verzích, spolupráce s regiony v ČR, angažovanost při vzniku přirozených oblastí cestovního ruchu, působení při jejich turistickém rozvoji a zatraktivnění, zakládání zastoupení v zahraničí s cílem informovat zahraniční novináře, odbornou i nejširší veřejnost o nabídce cestovního ruchu v Česku, všestranně podporovat prodej národních produktů cestovního ruchu a další činnosti související se zajištěním úkolů destinačního marketingu.

Mediální prezentace ČR, odvětví cestovního ruchu i agentury CzechTourism
Zabezpečování spolupráce s domácími i zahraničními novináři a médii, a další činnosti související se zajištěním cílů mediální prezentace.

Informační podpora cestovního ruchu
Informační servis pro odvětví průmyslu cestovního ruchu v Česku, zejména vydávání odborných zpráv, jejichž náplní a obsahem budou především marketingové a regionální informace, spolupráce při vytváření celostátního turistického informačního systému, a další činnosti související se zajištěním cílů informační podpory.

Výzkumné a vzdělávací činnosti
Příprava, organizace a provádění vzdělávací činnosti v oblasti cestovního ruchu a služeb za účelem zajištění a udržení konkurenceschopnosti subjektů cestovního ruchu na domácím a zahraničním trhu, působení na českou veřejnost s cílem povzbudit vstřícné chování vůči zahraničním hostům a zdůraznění významu cestovního ruchu pro Česko, a další činnosti související se zajištěním výzkumných a vzdělávacích úkolů.

Ekonomické a administrativní zajištění chodu agentury
Činnosti související se zajištěním úkolů ekonomické a administrativní podpory.
Jaké tvoříme kampaně

CzechTourism navrhuje a zpracovává podobu 360° marketingových kampaní pro domácí i příjezdový cestovní ruch v plné šíři (návrh – realizace obsahu – nákup mediálního prostoru – vyhodnocení kampaně). Agentura využívá široké škály marketingových nástrojů klasického charakteru (online kampaně, tisk, TV, rozhlas, kinoreklama, OOH, PR - press/fam tripy) i nových médií (influencer tripy).

CzechTourism také spolupracuje v rámci svého portfolia marketingových nástrojů s významnými mezinárodními i regionálními kulturními, sportovními a společenskými akcemi, které mají významný mediální a marketingový potenciál pro prezentaci Česka jako destinace cestovního ruchu.

Zároveň agentura pravidelně vystupuje jako hlavní marketingový a mediální koordinátor vládních a meziresortních projektů, jakými byly např. 700. výročí narození Karla IV. (2016), Připomínky a oslavy významných výročí ČR - 100 let Československa (2018), 30 let svobody a demokracie (2019) a další.

Agentura je součástí

V rámci těchto platforem společnými silami nastavuje jednou tvář státu a komunikaci směrem k obyvatelům ČR i zahraničí.