Jednotné značení významných turistických a kulturních cílů

DomůMarketingové aktivity pro destinaceJednotné značení významných turistických a kulturních cílů
Posláním České centrály cestovního ruchu - CzechTourism je usilovat o rozvoj a kultivaci cestovního ruchu v Česku. Jedním z nástrojů tohoto snažení je i maximálně informovat turisty o kulturním a historickém potenciálu v naší zemi.
Na základě konzultací se zástupci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva dopravy a spojů ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR vytipovala ČCCR-CzechTourism významné kulturní a turistické cíle v dosažitelném okolí stávajících dálnic a silnic. Současně byly ve spolupráci s krajskými úřady vytipovány i významné kulturní a turistické cíle v okolí silnic 1. třídy. Seznam má pro krajské úřady doporučující charakter.

Vyhláška MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, zahrnuje i informativní dopravní značku č. IS 23 "Kulturní nebo turistický cíl - návěst" a dopravní značku č. IS 24b "Kulturní nebo turistický cíl". Tím je dána možnost jednotně na celém území ČR označovat kulturní a turistické cíle na dálnicích i na silnicích nižších kategorií. Aby dopravní značení těchto cílů nebylo chaotické a zároveň se zamezilo velkému nárůstu dopravních značek, zpracovalo Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s Ministerstvem dopravy, agenturou CzechTourism, Ministerstvem kultury a Ministerstvem vnitra metodický pokyn pro označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích. Ministerstvo dopravy tento pokyn vydalo jako závazný pro ŘSD a doporučený pro ostatní správce.

Hlavním smyslem metodického pokynu je stanovení jednotného postupu při označování kulturních a turistických cílů na dálnicích a silnicích ČR dopravními značkami č. IS 23 a č. IS 24b. Jednotné dopravní značení kulturních a turistických cílů na pozemních komunikacích všech kategorií je žádoucí pro snadnou orientaci řidičů bez ohledu na správní hranice krajů nebo na hranice správců komunikací.

Metodický pokyn je určen i pro laiky v oblasti dopravního značení (např. zřizovatele a správce památek), jsou v něm uvedeny i ty požadavky na svislé dopravní značky, které jsou stanoveny v různých jiných technických a právních předpisech celostátních i resortních. Jedná se například o ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., ČSN EN 12 899-1, Technické podmínky Ministerstva dopravy TP 65, Vzorové listy svislých dopravních značek VL 6.1 apod. Žadatelé o umístění značek tak mají jasnou představu o svých možnostech, o požadavcích na schválení značek včetně jejich technického provedení a mohou si nechat značky již v prvních fázích projektu detailně ocenit. To jim umožní získat představu o celkové finanční náročnosti projektu.

Poslední aktualizaci seznamu cílů v MP provedla pracovní mezirezortní skupina ve složení Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury a CzechTourism v dubnu 2022.  Další aktualizace bude provedena v dubnu 2023. Žádosti o zařazení do Metodického pokynu je možné zasílat do konce března 2023.