Certifikace organizací destinačního managementu

DomůDestinační managementCertifikace organizací destinačního managementu

Kategorizace organizací destinačního managementu byla vytvořena za účelem certifikace organizací destinačního managementu. Kategorizace je zpracována ve formě normy, která definuje minimální požadavky na činnost DMO. Kategorizace vymezuje kategorie DMO a stanovuje pro ně závazné požadavky, na základě jejichž splnění může být organizace certifikována. Požadavky jsou definovány tak, aby co nejlépe zohledňovaly rozdílné předpoklady a potenciál cestovního ruchu v ČR. Kategorizace především upravuje podmínky pro vznik, zaměření a činnost organizací destinačního managementu a pro jednotlivé kategorie stanovuje další podstatné podmínky certifikace.

Hlavním cílem Kategorizace je zkvalitnit výkon a efektivitu činností v oblasti destinačního managementu v České republice a přispět ke zvýšení kvality a efektivity realizovaných marketingových aktivit na domácím a zahraničním trhu, a to prostřednictvím vytvoření pravidel pro činnost organizací destinačního managementu.

V případě jakýchkoliv dotazů ke Kategorizaci DMO se prosím obraťte na e-mail dmo@czechtourism.cz.

Seznam certifikovaných organizací destinačního managementu (k 14. 6. 2022)


Zájemcům o certifikaci jsou k dispozici metodické dokumenty Kategorizace DMO a elektronický registrační formulář.

Implementační manuál platný od 29. 9. 2021

Kategorizace DMO - technický předpoklad (platný od 29. 9. 2021)

Postup doložení požadavků pro DMO s 3letou platností certifikátu

Metodické dokumenty:
Doporučený metodický postup tvorby strategických dokumentů v turismu
Manuál tvorby produktu cestovního ruchu
Metodický postup hodnocení spokojenosti
Pravidla pro užívání destinační značky Czech Republic
Metodický postup pro systém sledování ukazatelů o vývoji destinace
3K platforma - upřesnění požadavku


Přílohy pro formulář Kategorizace DMO:
Příloha č.2 Manuálu pro žadatele Stanovisko k žádosti o certifikaci
Příloha č.4 Manuálu pro žadatele Seznam obcí ležících na území spravované DMO
Příloha č.5 Manuálu pro žadatele Podíl NNO a soukromeho sektoru
Příloha č.6 Manuálu pro žadatele Seznam partnerů DMO
Příloha č.7 Manuálu pro žadatele Čestné prohlášení - jednotná marketingová komunikace
Příloha č. 8 Manuálu pro žadatele Vzdělávání a odborné kompetence

Statut Certifikační komise DMO
Jednací řád Certifikační komise DMO
Seznam členů Certifikační komise
 

Seznam odborných hodnotitelů Kategorizace DMO: 
Mgr. Jakub Neumann
Mgr. Ondřej Špaček
Mgr. Pavel Pichler
Mgr. Martina Landová


Agentura CzechTourism vyhlašuje výzvu pro zájemce o zařazení do databáze zpracovatelů odborných stanovisek v rámci Kategorizace Organizací destinačního managementu:

Výzva pro zpracovatele odborných stanovisek Kategorizace DMO

Seznam doporučených vzdělávacích akcí v rámci Kategorizace DMO

Seznam vzdělávacích akcí předkládají organizace destinačního managementu, které podávají žádost o obnovení certifikátu (recertifikace) Kategorizace DMO po prvním či dalším roce platnosti.

Příklady organizátorů akcí:

  • agentura CzechTourism,
  • kraj nebo organizace destinačního managementu,
  • profesní sdružení či asociace,
  • další organizátoři vzdělávacích akcí.


Příklady vzdělávacích akcí:

  • setkání koordinátorů agentury CzechTourism,
  • konference Fórum cestovního ruchu,
  • tematické a odborné konference,
  • odborná setkávání a předávání zkušeností,
  • odborná školení a další vzdělávací akce.
Účast na vzdělávacích akcích se vykazuje za posledních 12 měsíců při podání žádosti o recertifikaci.

Při dokládání v rámci žádosti se uvádí pouze název vzdělávací akce a počet absolvovaných hodin. Další doklady nejsou vyžadovány.

Více informací naleznete v Implementačním manuálu DMO.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na dmo@czechtourism.cz.